VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti OHRA Regalanlagen GmbH

1.    Všeobecné obchodní podmínky/rozsah použití


1.1.    Naše služby poskytujeme obchodním partnerům (dále „zákazníci“) výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále „VOP“). Objednávání a/nebo dodávky zboží probíhají na základě našich všeobecných podmínek pro nákup.

1.2.    Odlišné, protichůdné nebo dodatečné smluvní podmínky zákazníka neplatí, ledaže bychom s nimi výslovně písemně souhlasili. Tímto výslovně odmítáme jakékoliv objednávky zákazníka, které odkazují na všeobecné smluvní podmínky zákazníka. Naše VOP platí také v případě, pokud budeme zákazníkovi dodávat zboží nebo poskytovat služby bezvýhradně s vědomím toho, že existují odlišné, protichůdné nebo dodatečné všeobecné smluvní podmínky zákazníka.

1.3.    Naše VOP platí také pro jakékoliv další budoucí dohody s týmž zákazníkem, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě konkrétně poukazovat.

1.4.    Samostatně a jednotlivě uzavírané dohody se zákazníkem (a to včetně dodatečných dohod, dodatků a úprav) budou mít vždy v každém jednotlivém případě přednost před těmito VOP. Písemná dohoda nebo naše písemné potvrzení představuje obsahový základ takových dohod, nebude-li prokázán opak.

1.5.    Budou-li k objednávce připojeny podmínky provedení montáže, budou tyto podmínky představovat součást dohody.

1.6.    Naše VOP se vztahují pouze na fyzické osoby ve smyslu oddílu 14 německého občanského zákoníku (BGB), právnické osoby nebo zvláštní fondy spravované podle veřejného práva.

2.    Nabídky/dokumentace nabídky/základ pro kalkulaci

2.1.    Naše nabídky podléhají změně bez předchozího oznámení. Dohoda vyžaduje pro svoji platnost písemné potvrzení objednávky zákazníka.

2.2.    Objednávky zákazníka jsou přijímány do čtyř týdnů.

2.3.    Vyhrazujeme si právo vlastnictví a ochranné autorské právo na znázornění, výkresy, kalkulace a jakoukoliv jinou dokumentaci, která podléhá našemu ochrannému autorskému právu. To platí také v případě, pokud je taková dokumentace předána zákazníkovi – bez ohledu na důvod. Dokumentace musí být na vyžádání vrácena a nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu předávána třetím stranám. Napodobování nebo kopírování dokumentace je zakázáno.

2.4.    Drobné odchylky od specifikací uvedených v dokumentaci náležející k nabídce jsou výslovně vyhrazeny, ledaže by měly trvale negativní vliv na funkčnost dojednaných služeb.

2.5.    Není-li upřesněno jinak, probíhá kalkulace cen našich regálů na základě následujících zásad a pravidel:
Eurokód části 0, 1, 3, 5, 7 a 8
DIN EN 15512 Ocelové statické skladovací systémy
DGUV Regál 108-007 Skladovací zařízení (předtím BGR 234)


3.    Cena

3.1.    Naše ceny platí „ze závodu“, bez obalu.

3.2.    Vyhrazujeme si právo na příslušnou úpravu našich cen, pokud by po uzavření této dohody došlo ke zvýšení nebo snížení nákladů, které nemůžeme žádným způsobem ovlivnit, a to zejména vzhledem k cenám surovin, růstu cen komodit, dodávek, mezd a platů, přepravních nákladů nebo daňových sazeb. Na vyžádání poskytneme zákazníkovi doklad o změnách nákladů.

3.3.    Není-li dojednáno jinak, jsou naše ceny uvedeny bez výše zákonné DPH. Zákonem stanovená částka k příslušnému datu fakturace bude na faktuře uvedena samostatně.

3.4.    Není-li v našem potvrzení objednávky uvedeno jinak, nese veškeré clo, poplatky, daně a další veřejně účtované poplatky zákazník, dokonce i když výše uvedené poplatky vzniknou mimo území spolkové republiky Německo.

3.5.    Rozdíly mezi směnnými kurzy nese výhradně zákazník, dojednané ceny v eurech nejsou dotčeny rozdíly mezi směnnými kurzy ve vztahu k měně našich zákazníků.


4.    Platební podmínky/započtení vzájemných pohledávek

4.1.    Není-li stanoveno jinak, musí být platba za zboží a doplňkové služby provedena do 10 dní od přijetí faktury.

4.2.    Dozvíme-li se po uzavření smlouvy o jakékoliv okolnosti, která by podle našeho nejlepšího vědomí zakládala pochybnosti o platební schopnosti zákazníka, například zahájení insolvenčního řízení, jakékoliv náznaky pozastavení úhrad plateb (neplnění platebních podmínek atd.), budou naše pohledávky okamžitě splatné nehledě na termín splatnosti jakýchkoliv přijatých nebo poskytnutých směnek nebo jakýchkoliv námi odsouhlasených platebních podmínek, podle toho, o který případ se bude jednat. V takovém případě budeme taktéž oprávněni provést pouze dodávky, které ještě nebyly provedeny oproti zálohové platbě nebo kauci.

4.3.    Veškeré platby musejí být provedeny v eurech. Pokud jsou ceny v naší nabídce uvedeny v jiných měnách, představuje základ oficiální směnný kurz eura centrální směnárny ve Frankfurtu nad Mohanem (12 hodin poledne středoevropského času) v den, ve který vystavíme písemné potvrzení při provádění platby.

4.4.    Platba prostřednictvím směnek nebo šeků může být provedena pouze na základě našeho souhlasu. V případě našeho souhlasu s platbou prostřednictvím směnky nebo šeku bude taková směnka nebo šek akceptován jako podmínečná platba; jakékoli náklady a poplatky na takovou platbu stejně jako včasné předložení a rozporování platby nese zákazník.

4.5.    V případě prodlení v úhradě jsme, nehledě na naše ostatní práva, oprávněni pozastavit jakékoliv dodávky již objednaného zboží nebo dojednané práce, a to až do té doby, dokud nebude uhrazena příslušně splatná částka v celé své výši.

4.6.    Zákazník je oprávněn započíst naše pohledávky pouze na základě naší písemné dohody nebo v případě pohledávek, které již byly stanoveny jako právně platné nebo nesporné. Kromě toho bude moci uplatnit své zadržovací právo pouze tehdy, pokud se bude jeho protipohledávka zakládat na stejném smluvním vztahu.

4.7.    Při dohodě na částečných dodávkách je zákazník povinen provést na vyžádání částečnou úhradu v takové výši, která bude odpovídat hodnotě částečné dodávky v poměru k celkové dodávce.


5.    Dodací lhůta/prodlení/odpovědnost

5.1.    Pokud by bylo nutné zajistit pro poskytnutí našich služeb součinnosti zákazníka, například při získávání povolení od úředních orgánů nebo vytvoření výkresů atd., započne námi stanovená dodací lhůta běžet až poté, co zákazník řádně splní všechny své závazky a povinnosti.

5.2.    V případě, že zákazník neposkytne svůj souhlas včas nebo by porušil svoji povinnost poskytnutí součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu jakékoliv nám způsobené škody, a to včetně dodatečných výdajů. V rozsahu, ve kterém budou vyžadovány služby nad rámec standardního plnění, bude zákazníkovi počítáno vyúčtování na základě časového výkazu prací. Vyhrazujeme si právo na uplatnění jakýchkoliv budoucích nároků. Zákazník je povinen po dobu akceptovaného prodlení a při porušení povinnosti poskytnutí součinnosti dočasně uskladnit na své vlastní náklady a riziko jakékoliv již dodané zboží, a to až do té doby, dokud neposkytneme příslušnou službu v celé své úplnosti.

5.3.    Budou-li dodací lhůty v objednávce uvedeny jako přibližné dodací lhůty, jsme oprávněni překročit tyto dodací lhůty maximálně o dva týdny. Pokud tohoto práva budeme chtít využít, oznámíme to v co nejkratším možném termínu. Veškeré následující smluvní dodací lhůty budou poté příslušně prodlouženy.

5.4.    V našich dodacích lhůtách nejsou zohledněny prodlevy, ke kterým může dojít při přeshraničních dodávkách. V případě, že k takovým prodlevám při přeshraničních dodávkách dojde (například při celních prohlídkách a proclení zboží, dopravních zácpách nebo kolonách způsobených celními kontrolami nebo proclením zboží, uzavření hranic apod.), musí zákazník s těmito prodlevami počítat, podle čehož budou poté také patřičně prodlouženy dodací lhůty.

5.5.    Překážky, zejména zásahy vyšší moci, nás opravňují prodloužit dodací lhůty o příslušnou dobu trvání těchto překážek. Za vyšší moc jsou považovány obchodní spory, mobilizace, válka, embarga, zákazy dovozu a vývozu zboží, nedostatek surovin a energií, požáry, blokování dopravního spojení, nepříznivé povětrnostní podmínky (jako například během provádění montáže) a další okolnosti, které jsou mimo naši odpovědnost. V tomto ohledu je zcela nepodstatné, zda k těmto událostem dojde v našich prostorách, prostorách našeho dodavatele nebo subdodavatele.

5.6.    Pokud během dodávky prokážeme, že jsme i přes pečlivý výběr našich dodavatelů a přes uzavření potřebných smluvních dokumentů s adekvátními podmínkami neobdrželi včas dodávku od našich dodavatelů, bude příslušná dodací lhůta prodloužena o danou prodlevu, která byla způsobena tím, že naši dodavatelé neprovedli včas své dodávky.

5.7.    V případě, že dodávky nebude možné vzhledem k událostem uvedeným v bodech č. 5.3 a 5.6 realizovat nebo pokud dočasná překážka způsobí, že bude poskytování služeb trvat déle než čtyři týdny, budeme oprávněni odstoupit od smlouvy. Po uplynutí čtyř týdnů je zákazník oprávněn požadovat naše vyjádření ohledně toho, zda odstoupíme od smlouvy nebo zda provedeme dodávky v přiměřené lhůtě. V případě, že v přiměřené lhůtě neodpovíme, bude zákazník oprávněn využít svých zákonných práv.

5.8.    Odpovědnost za prodlevu je upravena v bodě č. 10.

5.9.    V případě zahraničních dodávek obdržíme potřebnou dokumentaci pro vývozní licence, povolení schválení. Jsme oprávněni odstoupit od celé smlouvy nebo některé z jejích částí bez poskytnutí jakékoliv náhrady, pokud příslušné úřední orgány nevydají požadované vývozní licence, oprávnění, schválení nebo souhlasy nebo je vydají v nepřiměřené lhůtě.

5.10.    Bez předchozí dohody nejsme na základě bodu č. 5.9 povinni zajistit osvědčení nebo dokumentaci pro získání potřebných licencí, povolení nebo dalších formalit pro dovoz nebo nechat provést proclení.

5.11.    Bez samostatné dohody nejsme povinni dodržovat stanovené údaje o hmotnosti a technologii měření, balení, etiketování a značení, které jsou vyžadovány mimo území spolkové republiky Německo.

5.12.    Bez samostatné dohody nejsme povinni zajistit pojištění zboží.


6.    Přeprava/balení

6.1.    V případě zajištění přepravy, kdy není v potvrzení objednávky uvedeno žádné mimořádné ujednání, můžeme zvolit libovolný přepravní prostředek. Jakékoliv další přepravní náklady vzniklé na základě přání zákazníka nebo již odeslané zásilky nese zákazník, i když přebíráme logistické náklady.

6.2.    V případě vypovězení smlouvy je zákazník povinen vrátit námi dodané zboží do naší pobočky v Kerpenu v rozsahu, v jakém je odpovědný za ukončení smluvního vztahu.


6.3.    Bude-li si zákazník přát vrátit námi poskytnutý přepravní a vnější obal, je povinen ho vrátit do naší pobočky v Kerpenu v běžné pracovní době. Vrácené přepravní a vnější obaly přijmeme jen tehdy, pokud neobsahují cizí materiály (látky, které nepocházejí z dodaného zboží) a jsou setříděny podle různých druhů obalového materiálu. V případě, že zákazník tyto povinnosti nedodrží, bude povinen uhradit výsledně vzniklé vícenáklady.

7.    Doručení/odběr a přenesení rizika


7.1.    Zákazník si zboží po doručení vyloží z vozidla.

7.2.    Pokud si zákazník vyzvedne zboží osobně, smí použít pouze nákladní automobily nebo kontejnery, které lze nakládat a vykládat ze strany pomocí vysokozdvižných vozíků. V případě, že přijede několik nákladních automobilů současně, bude nakládka probíhat postupně.

7.3.    Pokud budeme doručení zboží provádět my a montáž a/nebo instalaci zákazník, přechází riziko na zákazníka dodáním zboží na místo, které je uvedeno v potvrzení objednávky. Totéž platí pro částečné dodávky.

7.4.    Dojde-li ke zpoždění dodávky nebo přepravy zboží z důvodu, za který nese odpovědnost zákazník, přechází riziko zničení nebo poškození, zejména riziko snížení kvality povrchové úpravy způsobené dlouhodobým uskladněním, na zákazníka oznámením, že je zboží připraveno k dodání nebo přepravě.


8.    Oznámení o vadách

8.1.    Práva zákazníka ohledně vad vycházejí z toho, že zákazník si zboží povinně zkontroluje a oznámí případné vady v souladu s oddílem 377 německého obchodního zákoníku (HGB).

8.2.    Při přejímce zboží musí zákazník také oznámit a nechat si potvrdit od příslušného přepravce jakékoli poškození zboží nebo stížnost.


9.    Reklamace vad

9.1.    Jakékoliv podrobné údaje o nosnosti jsou platné pouze tehdy, pokud provádíme montáž my osobně nebo pokud je montáž prováděna na základě našich pokynů. V případě, že montáž provádí zákazník, ale nikoliv na základě montážních pokynů, nepřebíráme v takovém případě jakoukoliv záruku za stanovené údaje o nosnosti, ledaže by takové odchylky na nosnost neměly žádný dopad. Pokud nejsou v případě opravy/údržby systému použity originální díly společnosti OHRA, zaniká odpovědnost za vady u celého použitého regálového systému. Totéž platí také pro údaje o nosnosti.

9.2.    V případě, že by jakékoliv námi doručené zboží nebo provedená práce vykazovala vady, budou reklamace zákazníka nejprve omezeny pouze na následné plnění. Dle našeho uvážení bude následné plnění spočívat buď v odstranění vady nebo nové dodávce. Pokud by následná oprava nebyla postačující, může zákazník dle svého vlastního uvážení trvat na snížení ceny plnění, nebo, jsou-li pro to splněny zákonné předpoklady, může odstoupit od smlouvy, pokud stavební práce nepodléhají odpovědnosti za vady.

9.3.    V případě, že zákazník uplatní reklamace na základě vad,
– neseme odpovědnost na základě zákonných požadavků, pokud se nároky na náhradu škody budou zakládat na záměrné nebo hrubé nedbalosti z naší strany nebo ze strany našich zástupců;
– neseme odpovědnost v souladu se zákonnými požadavky, pokud porušíme zásadní smluvní povinnost následkem nedbalosti; v takovém případě, pokud jsme se nedopustili záměrného porušení smluvních povinností, bude ručení z naší strany omezeno na typicky předvídatelné škody.
Odpovědnost za zavinění úmrtí, poranění končetin a zdravotní újmu, a také povinná odpovědnost za výrobek je tímto nedotčena.
Omezení odpovědnosti tohoto článku 9.3 platí také v případě porušení povinností osobami nebo jménem osob, za které neseme odpovědnost na základě zákonných požadavků. Tato omezení neplatí, pokud bychom vadu podvodným způsobem zatajili nebo pokud bychom poskytli záruku na kvalitu zboží.
9.4.    Promlčecí lhůta pro uplatňování nároků na odstranění vad je stanovena následovně:
– jedná-li se u náhradního plnění, které máme poskytnout, o výrobu nebo provedení stavebních prací nebo dodání položky, která je podle svého určeného účelu použita pro provedení stavebních prací a která způsobila danou vadu, činí promlčecí lhůta pět let;
– jedná-li se u nároků zákazníka na odstranění vad o záměrné nebo hrubé zanedbání, nebo úmrtí, poranění končetin nebo zdravotní újmu, nebo jedná-li se o nároky podle zákona o odpovědnosti za vady výrobků a také oddílu 438, odst. 1 (1), odst. 3, oddílů 444 a 445b německého občanského zákoníku BGB, platí příslušné zákonem stanovené promlčecí lhůty; a
– ve všech ostatních případech je lhůta 12 měsíců.
Výše uvedené promlčecí lhůty se vztahují také na smluvní a mimosmluvní nároky na náhradu škody zákazníka, které zahrnují vady, ledaže by uplatnění standardní zákonné promlčecí lhůty (oddíly 195 a 199 německého občanského zákoníku BGB) představovalo v jednotlivých případech kratší promlčecí lhůtu.


9.5.    Drobné vady nezakládají nárok na zadržování platby.

9.6.    Následné plnění nezahrnuje demontáž vadné položky ani instalaci nové, pokud jsme nebyli původně povinni provést instalaci.

9.7.    Náklady, které jsou vyžadovány za účelem prohlídky a následného plnění, zejména přepravy, cesty, nákladů na práci a materiál, a také nákladů na demontáž a instalaci, poneseme nebo uhradíme my v souladu se zákonnými předpisy, pokud se jedná o skutečnou vadu. V opačném případě budeme oprávněni k tomu, aby náklady vynaložené na neoprávněný požadavek odstranění vady (zejména náklady na prohlídku a přepravu) uhradil zákazník, ledaže by si zákazník nebyl vědom toho, že se ve skutečnosti o žádnou vadu nejedná.


10.    Omezení odpovědnosti


Bude-li vůči nám uplatněn nárok na náhradu škody, na který se nevztahuje záruka,
– neseme odpovědnost na základě zákonných požadavků, pokud se nároky na náhradu škody budou zakládat na záměrné nebo hrubé nedbalosti z naší strany nebo ze strany našich zástupců;
– neseme odpovědnost v souladu se zákonnými požadavky, pokud porušíme zásadní smluvní povinnost následkem nedbalosti (povinnost, jejíž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy a dodržování ustanovení, na které se smluvní partneři pravidelně spoléhají nebo mohou spolehnout); v takovém případě je naše odpovědnost omezena na typicky předvídatelnou škodu.
Jakákoliv další odpovědnost – bez zohlednění povahy uplatněného nároku – je vyloučena. Odpovědnost za zavinění úmrtí, poranění končetin a zdravotní újmu, a také povinná odpovědnost za výrobek je tímto nedotčena.
Omezení odpovědnosti z článku 10 se vztahuje rovněž na porušení povinností způsobené osobami nebo jménem osob, za které neseme na základě zákonných předpisů odpovědnost. Tato omezení neplatí, pokud bychom vadu podvodným způsobem zatajili nebo pokud bychom poskytli záruku na kvalitu zboží.


11.    Výhrada vlastnictví

11.1.    Zboží zůstává naším majetkem až do doby, kdy zákazník provede úhradu všech splatných pohledávek, které vůči zákazníkovi máme. Zahrnutí konkrétní platby do současných faktur nebo poukazování na zůstatky na účtech a jejich uznání nijak neovlivňuje zásadu výhrady vlastnictví. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména prodlení v platbě, jsme oprávněni požadovat, aby nám zákazník vrátil dodané zboží, přičemž stanovíme přiměřenou lhůtu pro nápravu. Navrácení zboží nezakládá odstoupení od smlouvy, ledaže bychom toto výslovně prohlásili písemnou podobou. Zabavení položky vždy zakládá odstoupení od smlouvy. Po zpětném přijetí zboží budeme oprávněni zbožím běžně disponovat; výtěžek z prodeje bude použit na úhradu závazků zákazníka – s odečtením odpovídajících nákladů na likvidaci.

11.2.    Zákazník bude i nadále oprávněn prodávat zboží v rámci běžného obchodního provozu; to nezahrnuje zastavení pohledávek ani převod vlastnictví při zajištění pohledávek zákazníkem. Zákazník tímto na nás převádí veškeré pohledávky ve výši rovnající se konečné fakturační částce (vč. DPH) naúčtované svým zákazníkům nebo třetím stranám z tohoto prodeje, bez ohledu na to, zda bylo zboží prodáno a bylo či nebylo dále zpracováno. Zákazník bude i nadále oprávněn tuto pohledávku po postoupení vymáhat. Naše oprávnění vymáhat tuto pohledávku je tímto nedotčeno. Nicméně se zavazujeme, že tuto pohledávku nebudeme vymáhat, pokud zákazník dostojí svým platebním povinnostem vyplývajícím z vymoženého výtěžku, nebude v prodlení s platbami, a zejména proti němu nebude podána žádost na zahájení insolvenčního řízení nebo soudního vyrovnání a nevstoupí v účinnost pozastavení plateb. V opačném případě však můžeme požadovat, aby nám zákazník sdělil podrobné údaje o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytnout nám všechny potřebné údaje pro jejich vymáhání, předat související dokumentaci a informovat dlužníky (třetí strany) o postoupení pohledávek.

11.3.    V případě zabavení nebo jiných zásahů ze strany třetích stran je vyžadováno, aby nás zákazník o takové skutečnosti neprodleně informoval, abychom mohli přijmout patřičné kroky v souladu s oddílem 771 německého občanského soudního řádu (ZPO). Pokud třetí strana není schopna uhradit náklady spojené se soudním i mimosoudním řízením podle oddílu 771 ZPO, bude za výsledné náklady odpovědný zákazník.

11.4.    Zpracování nebo úprava zboží zákazníkem bude vždy provedena pro nás. Pokud bude zboží zpracováno spolu s dalšími položkami, které nám nepatří, staneme se spoluvlastníky nové položky v poměrné výši z hodnoty zboží (konečná fakturační částka vč. DPH) vůči jiným zpracovaným položkám v době jejich zpracování. Položka vytvořená na základě takového zpracování se řídí stejnými zásadami jako položka předaná na základě výhrady vlastnictví. Pokud bychom byli oprávněni pouze ke společnému vlastnictví zboží, získáme společný podíl na nové položce v odpovídajícím poměru.

11.5.    Pokud by zboží podléhající výhradě vlastnictví představovalo výraznou část z majetku zákazníka, postoupí nám zákazník tímto pohledávky vyplývající z prodeje vlastnictví nebo vlastnických práv, pouze do výše hodnoty zboží podléhající výhradě vlastnictví, se všemi přidruženými právy a s přednostním právem před ostatními. Pokud by zboží podléhající výhradě vlastnictví představovalo výraznou část z majetku třetí strany, postoupí nám zákazník tímto pohledávky od třetích stran vyplývající z kombinace zboží a majetku ve výši hodnoty zboží (konečná fakturační částka vč. DPH) včetně přidružených práv na zajištění našich pohledávek s přednostním právem před ostatními.

11.6.    Bude-li celková zpeněžitelná hodnota zastavených jistot, které nám budou poskytnuty, přesahovat 100 % našich zbývajících splatných pohledávek vůči zákazníkovi, nejen krátkodobě, budeme povinni uvolnit jistoty, ke kterým jsme oprávněni, které na přání zákazníka tuto výši přesahují. Náleží nám právo provést výběr jistot určených k uvolnění.


12.    Ukládání dat


Uzavřením této smlouvy zákazník souhlasí s tím, že budeme ukládat jeho osobní údaje prostřednictvím zpracovávání osobních údajů za účelem realizace objednávek a účetnictví.


13.    Závěrečná ustanovení

13.1.    Stane-li se některé z výše uvedených ustanovení neplatným nebo se nestane smluvní součástí, nebudou tím nijak dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě se tímto jednotlivé strany zavazují, že zahájí jednání s cílem nahrazení neplatného ustanovení takovým ustanovením, které bude pro jednotlivé strany smyslem nejblíže ekonomickému účelu předchozího ustanovení.

13.2.    Tyto VOP a celý smluvní vztah mezi zákazníkem a námi podléhají výhradně zákonům spolkové republiky Německo, s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z 1980.

13.3.    Není-li v potvrzení objednávky ustanoveno jinak, je místem poskytování našich služeb, veškerých obdržených plateb a směnek rozhodující naše místo podnikání v Kerpenu.

13.4.    Místem řešení právních sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a také jeho vytváření a platnosti (a to včetně jakýchkoliv operací spojených s použitím směnek) je Kolín nad Rýnem, pokud je zákazník fyzickou osobou, právnickou osobou nebo zvláštním fondem spravovaným podle veřejného práva. Totéž platí, pokud je zákazník podnikatel (oddíl 14 německého občanského zákoníku BGB). Jsme nicméně oprávněni vést soudní spor se zákazníkem dle vlastního uvážení v místě jeho pobytu nebo podnikání.

13.5.    Jazykem smlouvy je německý jazyk. Veškerá prohlášení a komunikace musejí být vedeny v německém jazyce. Jazykem písemné komunikace může být nicméně také anglický jazyk. V tomto případě mohou zákazníci také odpovídat v anglickém jazyce.

14.    Zvláštní podmínky týkající se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vystoupení z Evropské unie (tzv. Brexit).

14.1.    Má-li zákazník místo trvalého pobytu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, platí ustanovení s následujícími rozdíly vůči oddílu 13.4:


(1) Veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo její platnost se řídí arbitrážními ustanoveními Německé arbitrážní instituce (DIS – Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.), čímž jsou vyloučeny běžné opravné prostředky.


(2) Arbitrážní tribunál má jediného výhradního arbitra.


(3) Místem arbitráže je Kolín nad Rýnem.


(4) Jazykem arbitrážního řízení je německý jazyk.


(5) Platnými zákonnými předpisy v této záležitosti jsou zákony spolkové republiky Německo s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z 1980.


14.2.    Zdůrazňujeme, že na naše produkty se vztahují ustanovení a pravidla podle oddílu 2.5. Jakékoliv odlišné požadavky ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro nás nejsou závazné.


14.3.    Strany souhlasí, že veškeré náklady, rizika a další nevýhody spojené se smlouvou vyplývající z vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie nese zákazník. Nároky stran vyplývající z rozpadu nebo zániku základu transakce podle § 313 německého občanského zákoníku BGB zůstávají nedotčeny.

 (Platná verze k 01/2021)